ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

az Agro-Alfa Kft. által forgalmazott új és használt mezőgazdasági gép értékesítése kapcsán

Általános rendelkezések

Szerződő felek megállapítják, hogy az Agro-Alfa Kft. mezőgazdasági gépek (erőgépek, munkagépek) kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az Agro-Alfa Kft. az általa forgalmazott új és használt mezőgazdasági gépek értékesítése kapcsán került Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el.

Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött Szállítási (Adás-vételi)  Szerződésen (továbbiakban: Szállítási Szerződés) alapul. Ezen szerződés, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.

Vevő az adott jogügylet kapcsán készült Szállítási Szerződés szerinti  specifikációjú mezőgazdasági gépet (terméket)  az Agro-Alfa Kft.-től megvásárolja, az Agro-Alfa Kft. pedig ezen mezőgazdasági gépet a Vevő részére eladja.

A Vevő tudomásul veszi, hogy  a részére értékesített új termék gyártási éve a Szállítási Szerződés aláírása événél korábbi is lehet.

 Felek között az adásvételi jogügylet (Szállítási Szerződés) csak írásban jöhet létre.

I. Szállítási feltételek

1. A várható szállítási határidőt  felek a Szállítási (Adás-vételi)  Szerződésben kötelesek rögzíteni.

2. A várható szállítási határidő a Szállítási Szerződés 9. pontjában írtak szerint tájékoztató jellegű, a késedelméből eredő esetleges következményi károkért és az elmaradt vagyoni előnyért az Agro-Alfa Kft. kizárja, melyet a Vevő a Szállítási Szerződés aláírásával elfogad.

3. Amennyiben a Vevő és az Agro-Alfa Kft. így állapodnak meg, az Agro-Alfa Kft.  a megrendelt gépet a Vevő által megjelölt telephelyre szállítja, ebben az esetben a  Vevő saját költségére, maga köteles gondoskodni azoknak a feltételeknek a biztosításáról (rámpa, daru, targonca) amely az adott gép szállítóeszközről történő biztonságos lerakodásához szükséges. A kárveszélyviselés a gépet szállító gépjárműnek a Vevő által megjelölt telephelyre történő megérkezésével száll át a Vevőre. Ebben az esetben a minőségi és mennyiségi átvétel helye a Vevő által megjelölt telephely. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és a gyártótól történő átvétel időpontjától  kezdődően viseli a kárveszélyt.

4. A szerződés fennállása alatt a Vevő köteles az által megadott adatokban történő változásokat az Agro-Alfa Kft.-nek személyesen vagy írásban a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, így az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az Agro-Alfa Kft. felelősséget nem vállal.

5. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és kitanításról szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.

6. Az Agro-Alfa Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha még a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az Európai Uniós, illetve a Magyar Kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodását.

II. Vételár

1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép vételárát a Szállítási Szerződésben  rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR, stb.) kötik, a vételárat nettó összegben határozzák meg, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA növel.

2. Amennyiben a vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során a felek az importszámla kiegyenlítésének napján a Kereskedelmi és Hitelbanknál érvényes eladási deviza árfolyamot fogadják el az elszámolás alapjául. A megadott árak traktor esetén vámkezelten érvényesek. A műszaki vizsgáztatás és a forgalomba helyezés költségét a termék vételárán felül a Vevő viseli.

3. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítés kapcsán a foglaló összegén felül előleget is fizet és a teljesítés meghiúsulna, és ezért Őt terheli a felelősség, akkor az átvett előleget az Agro-Alfa Kft. a következő tételek levonása után fizeti vissza:

§  az Agro-Alfa Kft. a kiadott előlegszámlákkal kapcsolatosan felmerült adóterhe után havi 2%-os mértékű kamatot számít fel,

§  az előleg teljes összegének 3%-át, kezelési költség címén érvényesíti,

§  levonásba helyezi az ügylettel kapcsolatosan esetlegesen felmerült egyéb költségeit és kárát is.

4. Amennyiben az adott megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül megfizetésre, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Beszámított gép ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását követően vehető figyelembe.

5. A foglaló illetve az azon felüli előlegek befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az Agro-Alfa Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 %-al növelt mértékű késedelmi kamatot számol fel.

6. A foglaló befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az Agro-Alfa Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ezen esetben a II.3. pontban írt költségek külön felhívás nélkül az Agro-Alfa Kft.-t megilletik. Ugyanez érvényes akkor is, ha a  szerződés teljesítése a Vevő érdekkörébe eső okból, vagy a Vevő szerződésszegése miatt az Agro-Alfa Kft. által megjelölt átadási időpontig meghiúsul. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben sem, ha a vételárba beszámítandó használt gép átadásának, mint a vételár megfizetésének feltételei az új gép átadására kijelölt időpontig nem teljesülnek. A Vevő fenti esetekben az Agro-Alfa Kft. foglalót meghaladó kárát is köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket az Agro-Alfa Kft. teljesítési készségéről történt értesítését követő 8 napon belül nem veszi át, akkor az Agro-Alfa Kft. jogosult a szerződéstől a foglaló és a kárigénye érvényesítése mellett elállni. A Vevő a Szállítási Szerződés 13. pontjában írt tárolási költséget köteles fizetni mindaddig, amíg a terméket át nem veszi vagy a szerződéstől az Eladó el nem áll.

7. A bruttó vételár tartalmazza a vám (amennyiben felmerül)  és az ÁFA összegét. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, az aktuális forgalmazói körülményeknek, valamint a Vevő és az Agro-Alfa Kft. áregyeztetésének függvényében alakul ki, emiatt nem zárható ki annak lehetősége, hogy a Vevővel meghatározott vételártól akár kedvezményesebben is forgalomba kerülhet a hasonló vagy azonos  típusú gép. Ebből adódóan Vevő az Agro-Alfa Kft.-vel szemben igényt semmilyen jogcímén nem érvényesíthet.

8. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár megfizetése akkor következik be, ha a következő két feltétel együttesen teljesül: a Vevő saját erőt az Agro-Alfa Kft.-nek megfizette, valamint a finanszírozó bank a Vevő által igényelt hitelt átutalta az Agro-Alfa Kft. részére.

Használt mezőgazdasági gép beszámítása esetén a teljes vételár – Agro-Alfa Kft. javára történő – megfizetése akkor következik be, ha a Vevő a beszámított használt gép forgalomképes állapotáról gondoskodik, különös tekintettel a korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeinek megfizetésével, az ügyintézéshez szükséges meghatalmazások, és dokumentumok az Agro-Alfa Kft. számára történő átadásával, illetve a forgalomképességhez szükséges banki, hatósági, vagy más, az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának eleget tett. Vevő kötelezettsége, hogy a beszámíttatott használt gép eladását (az eladás /beszámítás tényét) a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően a szükséges hatóságokkal a megadott határidőn belül közölje.

9. Amennyiben a beszámított gép átadása és az arra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése az új gép átadására kijelölt időpontig nem következik be, a Vevő a beszámított gép vételárával azonos vételárrészt köteles az Agro-Alfa Kft.-nek megfizetni legkésőbb a megrendelt gép átvételének időpontjáig. Amennyiben a Szállítási Szerződés bármely okból meghiúsul, ez a körülmény a vételár egy részének a Vevő tulajdonát képező használt gép beszámításával történő kiegyenlítésére kötött adás-vételi szerződés bontó feltétele.

10. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylet során a hitel/lízing igénybevételéhez szükséges, gépfinanszírozási kérelmet és mellékleteit, valamint a pénzintézet által kért további dokumentumokat az Agro-Alfa Kft. és/vagy  a finanszírozás adminisztrációs ügyintézésével megbízott cég munkatársának az erre megjelölt időpontig rendelkezésére kell bocsátania. Vevő késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit maga viseli. Vevőt a szállítási megállapodás kapcsán a pénzügyi finanszírozás ügymenetéről és a járulékos költségekről az Agro-Alfa Kft., illetve a  finanszírozás adminisztrációs ügyintézésével megbízott cég munkatársa tájékoztatja, melynek tényét Vevő ott írt nyilatkozatával is elismeri.

11. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó bank nem engedélyezi, a Vevő az igényelt hitel összegével azonos vételárrészt köteles az Agro-Alfa Kft.-nek megfizetni legkésőbb a hitelkérelem elutasításnak közlését követő 8 napon belül.

12. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban tehető. Alapos kifogás esetén az Agro-Alfa Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

13. Az Agro-Alfa Kft. fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártási árváltozás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő tudomásul veszi a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát.

14. A termék tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg száll át a Vevőre.

III. Teljesítési feltételek

1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az Agro-Alfa Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

2.  Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.

3. Az Agro-Alfa Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek az Agro-Alfa Kft.-vel szembeni, bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor az egyébként vele szemben az Agro-Alfa Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa.

IV. Felek együttműködési kötelezettsége

1. Az Agro-Alfa Kft. által forgalmazott mezőgazdasági gépek esetén a Kft. a Vevő igénye esetén vállalja, hogy a megvásárolt gép kezelői kioktatását a Vevő telephelyén történő átadás esetén a Vevő telephelyén, a saját telephelyén történő átadás esetén a saját telephelyén elvégzi. Ennek keretében az Agro-Alfa Kft. a Vevő által kijelölt személynek a gép „H a s z n á l a t i   ú t m u t a t ó” szerinti kezeléséhez segítséget nyújt külön térítés nélkül. Vevő a fentiek szerinti igényét legalább 3 nappal a kért időpont előtt írásban köteles jelezni az Agro-Alfa Kft. felé. Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából, karbantartási kötelezettség elmulasztásából  eredő károkért az Agro-Alfa Kft.–t semminemű felelősség nem terheli.

2. Az Agro-Alfa Kft. tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei és szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így az Agro-Alfa Kft. nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép-munkagép kapcsolat létrehozásáért.

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.

4. Nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén Vevő köteles az adásvétel tárgyára biztosítást kötni.

V. Garancia, szavatossági jog

1. Az Agro-Alfa Kft. ugyan olyan mértékű jótállást biztosít a termékre, amilyen mértékű jótállást annak gyártója biztosít. A jótállási nyilatkozatot, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új mezőgazdasági gép szervizkönyve tartalmazza. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner (pl beépített riasztó, központi zár, stb.) garanciális kötelezettsége esetén az Agro-Alfa Kft. a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az Agro-Alfa Kft. felé teljesít.

2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt gép esetén a szavatossági igény érvényesítésére a lízingbeadó és az Agro-Alfa Kft. közötti szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

VI.  Egyéb rendelkezések

1. A vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a szerződésben szereplő személyes adatait az Agro-Alfa Kft. nyilvántartásában feldolgozza, marketing- és reklámcélra felhasználhassa, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse. Amennyiben a Vevő a gép megvásárláshoz banki finanszírozást vesz igénybe, jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, személyes adatainak a finanszírozó felé történő továbbításához.

2. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.

3. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

4. Az Agro-Alfa Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az Agro-Alfa Kft. továbbá fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazodva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.

5. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a pertárgy értékétől függően a járásbíróság  hatáskörébe tartozó ügyekben a  Szombathelyi Járásbíróság, illetve a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Szombathelyi Törvényszék illetékességét  kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. április 1. napjától lépnek hatályba.

Írjon nekünk, visszahívjuk